CAO Jeugdzorg in begrijpelijke taal

10 juni 2015

Krijg ik een vergoeding als ik moet overwerken? Wat gebeurt er met mijn salaris als ik ziek ben? En betaalt de werkgever mijn studiekosten? De antwoorden op deze vragen staan in de CAO Jeugdzorg. Maar de taal van de teksten was soms zo juridisch, dat werknemers én werkgevers het antwoord verkeerd interpreteerden. Of het was niet duidelijk waar het antwoord in de cao te vinden was. Daarom zijn de teksten van de cao herschreven, zodat ze beter leesbaar en daardoor toegankelijker zijn. BureauTaal werkte hieraan mee. 


Wat is er veranderd? 
We hebben de teksten in begrijpelijke taal geschreven. Onder andere door ze op de volgende punten aan te passen:

  • De structuur van de tekst sluit nu meer aan op de vragen die de lezer heeft. In de inhoudsopgave staan de vragen van de lezer:

      Wat zijn de afspraken over salaris? 
      Welke vergoedingen en regelingen zijn er nog meer?
      Wat zijn de afspraken over vakantie en verlof?
      Wat als de werknemer arbeidsongeschikt is?

  • We hebben de teksten concreter gemaakt door te benoemen wie wat moet doen.

Oud: Indien geen van de partijen uiterlijk drie maanden voor de datum, waarop deze cao eindigt, bij aangetekend schrijven het tegendeel verlangt, wordt de duur elk jaar met één jaar verlengd.

Nieuw: De afspraken in deze cao zijn geldig van 1 mei 2015 tot en met 30 april 2016. Daarna wordt de cao ieder jaar met een jaar verlengd. Wil een cao-partij de cao niet verlengen? Dan moet die partij drie maanden voor de datum waarop de cao eindigt met een aangetekende brief de cao opzeggen.

  •  En de zinnen zijn korter geworden.

Oud: Onder consignatiedienst wordt verstaan de omstandigheid dat een werknemer – buiten de voor hem vastgestelde werktijd – in opdracht van de werkgever beschikbaar moet zijn om op oproep zo spoedig mogelijk arbeid te gaan verrichten. 33 woorden

Nieuw: De werkgever kan de werknemer de opdracht geven dat hij buiten zijn werktijd bereikbaar moet zijn. Dit noemen we een consignatiedienst. De werknemer kan in de tijd dat hij bereikbaar moet zijn een oproep krijgen om zo snel mogelijk te komen werken. 

Intensieve samenwerking
Johan Ketelaars van FCB, Cora Berk van Jeugdzorg Nederland, Kitty Poppelaars en Bettie Heerma van Voss van FNV Zorg en Welzijn en Inge Leenders van BureauTaal hebben intensief samengewerkt aan de nieuwe cao-teksten. De toegankelijkheid van de nieuwe teksten mocht namelijk niet ten koste gaan van de juistheid en volledigheid. Daarom was het belangrijk dat het herschrijven zorgvuldig gebeurde.

‘Het was veel werk, maar het heeft iets moois opgeleverd. Knap werk van Inge. Zij heeft laten zien dat taaie, moeilijk te doorgronden cao-teksten ook eenvoudig en leesbaar opgeschreven kunnen worden. We waren soms verbaasd dat het zo eenvoudig kon, en dat het nog klopte met de oude tekst’.

Wat levert de nieuwe cao op?
De nieuwe cao is concreet en toegankelijk geworden. Werknemers begrijpen de afspraken beter en begrijpen dus beter wat hun rechten en plichten zijn. Dit leidt tot een afname van misverstanden en conflicten. Werknemers, HR-professionals of kaderleden van vakbonden ervaren ook de voordelen van de nieuwe teksten. Zij snappen in een paar oogopslagen wat er staat en hebben geen last meer van ingewikkelde abstracties.


Inge Leenders
0345 - 544 831
inge@bureautaal.nl